Ret til at dø

Generalforsamling 27/10-22 – ændringsforslag til vedtægter vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 1/12-22

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplaner.
  1. beretninger fra bestyrelsen
  2. handlingsplaner
 4. Gennemgang og godkendelse af regnskab.
 5. Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år.
 6. Indkomne forslag – se bilag 1.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg i henhold til vedtægterne. 
 9. Eventuelt.

Referat

 1. Dirigent: Linda Lund og referent Astrid Kjems.
 2. Dagsorden blev godkendt.
 3. Årsberetning fra formanden:
  1. Strategi-dag i april, hvor bestyrelsen arbejdede med at formulere, hvordan aktiv dødshjælp kan praktiseres ved en legalisering. Desuden blev der formuleret folder til Folkemødet og diskuteret tiltag for at få flere medlemmer, så foreningen får mere mere tyngde og økonomi til at påvirke politikerne.

Folkemødet, hvor Linda Lund og Astrid Kjems deltog, blev brugt til dialog med bl.a. ungdomspartierne, der alle var for, samt til at samle erfaringer i forhold til, hvor foreningen fremover kan indgå i events og dermed få debatteret legalisering af aktiv dødshjælp.

Nordisk møde i Island i oktober, hvor Linda Lund og Flemming Schollaart deltog, blev brugt til erfaringsudveksling – mere herom i Nyhedsbrevet for oktober 2022.

 1. Handlingsplan for det kommende år:

Opfølgning på valget, når Folketinget er konstitueret: breve til sundhedsordførere, retsordførere og ungdomspartierne. 

Aktiviteter for at få flere medlemmer, bl.a. oplæg v/ Flemming.

Sparring til skoleprojekter

 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab.

Regnskabet viser efter fusion med En værdig død (v/ Flemming Schollaart) en beholdning på 11.815,79 på Jyske Bank-kontoen med en difference på -399,94

 1. Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år.

I 2023 budgetteres med følgende indtægter:

 • Enkeltmedlemskaber ca. 70 á 200,- = 14.000 og 20 husstands á 300,- = 6000,- I alt : 20.000,-

I 2023 budgetteres med udgifter til:

 • Folkemøde juni: ca. 10.000 (2 teltpladser, 1 teltvogn + 4 * rejse fra Khb. + evt. veste til Linda og Astrid)
 • Pris til fortaler for legalisering (Jan E. Jørgensen?) – krus (få lavet til de kommende år??) 150,- pr. år
 • Oslo (nov.): ca. 4000,-  overnatn. (Anker Hostel?) ca. 3500,- + rejse 500,- Astrid betaler selv rejse.
 • omkostninger ved bank og Mobilpay: ca. 2500,-
 • Omkostninger i alt ca. 17.000,-
 1. Indkomne forslag – se bilag 1.
 2. Fastsættelse af kontingent.

Et medlemskab af foreningen koster for et kalenderår: 100,- for unge under 30 år,  200,- for enkeltpersoner og 300,- pr. husstand.

 1. Valg i henhold til vedtægterne. 

Alle fire medlemmer af bestyrelsen opnåede genvalg.

 1. Eventuelt.

Flemming tager til WFRTDS konference i Toronto i nov. og forventer at stille op til bestyrelsesvalg.

Bilag 1

Følgende forslag (markeret med fed (ændringer) og med kursiv (sletninger)) er indkommet til ændringer af vedtægterne:

§1 Formål

Foreningens formål er at give en patient mulighed for egen bestemmelse i forhold til, på et fagligt oplyst grundlag, at afslutte sit liv i stor lidelse på en smertefri og fredelig måde, når alle behandlingsmuligheder er udtømte. 

§1.2 Formålet opnås gennem at:

 • indsamle og udbrede viden om aktiv dødshjælp
 • .
 • følge nationale og internationale udviklinger og beslutninger og videreformidle disse.

§ 3.2 Medlemskab

– Som medlem modtager man et digitalt nyhedsbrev tre til fire gange om året. 

§ 4 Kontingent

Et medlemskab af foreningen koster for et kalenderår: 100,- for unge under 30 år,  200,– for enkeltpersoner og 300,- pr. husstand.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af oktober, og man har mulighed for at deltage digitalt.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til foreningens (mail-) adresse seneste 4 uger før.

Bestyrelsen er som udgangspunkt på valg i ulige år – eller efter det enkelte bestyrelsesmedlemmets ønske.

§ 5.2 Dagsorden

Dagsordenen udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen på hjemmeside og i facebook-gruppe.

2. Godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen.

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplaner. (Resten af punktet udgår)

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab. Regnskabsåret løber fra 1/10 til 30/9 det følgende år.

5. Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år. (Resten af punktet udgår)

§ 6 I tredje linje ændres “sammenslutningens” til foreningens.