LÆGELØFTET

Aktiv dødshjælp strider ikke som sådan mod det danske lægeløfte, der lyder:

”Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig:
at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende,

efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn,

at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse,

at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret,

at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.”

Løftet blev indført på Københavns Universitet i 1815 og har ikke ændret ordlyd siden. Der er ikke nogen juridiske forpligtigelser ved at afgive løftet. Det formulerer alene etiske forpligtigelser, man påtager sig ved at indtræde i lægestanden. Historisk bygger løftet på ”den hippokratiske ed”, hvis hovedindhold var ”at helbrede, trøste og lindre”.