Vedtægter for Landsforeningen Ret til at dø

§1 Formål 

Foreningens formål er at arbejde for at give en patient mulighed for egen bestemmelse i forhold til, på et fagligt oplyst grundlag at afslutte sit liv i lidelse, når alle behandlingsmuligheder er udtømte. 

§1.2 Formålet opnås gennem at: 

– Indsamle og udbrede viden om eutanasi. 

– Samle og organisere de mange stemmer, der støtter foreningens formål. 

– Følge nationale og internationale udviklinger og beslutninger og videreformidle disse. 

Følge og deltage i den nationale debat.

– Påvirke lovgivningen ved at gå i dialog med politikere på alle niveauer og på tværs af partierne. 

§2 Hjemsted 

Hjemsted er som udgangspunkt i den kommune, hvor formanden bor, medmindre andet er besluttet af bestyrelsen. 

§3 Medlemmer 

Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner eller husstande. 

§3.2 Medlemskab 

– Man kan ved at betale et årligt kontingent blive medlem af foreningen. 

– Som medlem får man stemmeret til generalforsamlingerne. 

– Som medlem vil der være være særpriser til diverse arrangementer. 

– Som medlem modtager man et digitalt nyhedsbrev tre til fire gange om året. 

– Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

§3.3 Eksklusion 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem ved en flertalsbeslutning. Er medlemmet ikke indforstået med en eksklusion, kan medlemmet anke den til førstkommende generalforsamlingen.

§4 Kontingent 

Kontingentet følger kalenderåret. 

Et medlemskab af foreningen koster for et kalenderår 200,- kr. for enkeltpersoner, 100,- for medlemmer under 30 år (dokumenteres) og 300,- pr. husstand. 

§5 Generalforsamling 

Den stiftende generalforsamling fandt sted digitalt grundet geografi og igangværende pandemi. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af oktober, og man har mulighed for at deltage digitalt. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes efter annoncering på foreningens hjemmeside og/eller indkaldelse via e-mail senest 8 uger inden afholdelsen. 

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt til foreningens mail eller i facebook-gruppen senest 4 uger før generalforsamlingen. 

§ 5.1. Stemmeret 

Hvert fremmødte medlem har stemmeret på generalforsamlingen, og alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal bortset fra vedtægtsændringer jvf. § 5.4. 

§5.2 Dagsorden 

Dagsorden udsendes senest to uger før generalforsamlingen på hjemmeside og i facebook-gruppe.

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af dagsorden for generalforsamlingen 

3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning og handlingsplaner 

– Årsberetning 

– Handlingsplaner 

4. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab. Regnskabsåret løber fra 1/10 til 30/9 det følgende år.

5. Gennemgang og godkendelse af budget for det kommende år.

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Valg i henhold til vedtægterne

Bestyrelsen er som udgangspunkt på valg i ulige år – eller efter det enkelte bestyrelsesmedlemmets ønske.

9. Eventuelt.

§ 5.3 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmer skriftligt over for formanden fremsætter ønske om det og samtidig meddeler, hvilke punkter de ønsker behandlet. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter anmodningen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indvarslingsfristen er minimum 14 dage. Reglerne om afstemninger er de samme som for den ordinære generalforsamling 

§ 5.4 Ændring af vedtægter 

Til ændring af disse vedtægter eller til opløsning af foreningen – hvorom forslag skal være et særskilt punkt på dagsordenen for generalforsamlingen – kræves tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal være indkaldt med mindst 1 måneds mellemrum. Opnås en sådan majoritet ikke, kan forslaget genfremsættes på en efterfølgende generalforsamling og kan dér vedtages med tilslutning fra 2/3 af de fremmødte. 

§ 6 Ophævelse 

Skulle foreningen blive opløst i konsekvens af § 5.4 eller af andre grunde er den senest valgte bestyrelse forpligtet til at drage omsorg for, at alle foreningens økonomiske forpligtelser bliver opfyldt, og at foreningens eventuelt resterende midler bliver fordelt til humanitært formål.

Revideret 1/12-22